AJONEUVON VUOKRAUSEHDOT
Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan
Heimo Finland Oy,
Äijälänrannatie 32 A 32,
Y-tunnus: 2774935-3 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.
Vuokrausehdoissa sovelletaan aina voimassa olevaa palveluhinnastoa sekä vaurio- ja vahinkohinnastoa.
Palveluhinnasto
Vaurio- ja vahinkohinnasto
 
 
1. AJONEUVON KÄYTTÖ, RAJOITUKSET JA VUOKRAAMINEN
1.1 Ajoneuvon käyttö ja rajoitukset
a. Asiakkaan on huolehdittava ajoneuvosta kuin omastaan ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen kaikissa ajoneuvon ajamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen kohdan 8. mukaisesti.
b. Varauksen tehnyt asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja vastuussa oleva henkilö varauksen aikana. Ajoneuvon saa luovuttaa omalla vastuullaan  vain henkilölle, jonka tiedot on toimitettu rekisteröitymisen kautta vuokraamolle ennen varauksen alkua. Asiakkaalla ja mahdollisella lisäkuljettajalla on velvollisuus tutustua palvelun käyttöehtoihin, ja heidän on täytettävä muut lainsäädännön ja vuokraamon asettamat ehdot ajoneuvon kuljettamiselle. Varauksen tehnyt henkilö on aina vastuussa ajoneuvosta kulloisenkin varauksen aikana.
c. Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu tarkastamaan ajoneuvon huolellisesti ennen liikkeellelähtöä verraten ajoneuvon kuntoa ajoneneuvokohtaiseen poikkeamalistaan mobiilisovelluksessa.  Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle ennen auton käyttöönottoa vaurioista, joita ei ole merkitty auton poikkemalistaan. (katso kuinka tarkastat poikkeamat ja ilmoitat uusista)
d. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen auton hinaukseen tai työntämiseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.
e. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta ostettua maastavientilupaa. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja hälytyskorvaukseen voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Palautumattomista ja viranomaisten haltuun ottamista ajoneuvoista asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa. Maastavienti lupa tulee varmistaa asiakaspalvelusta (info@heimo.io) ennen kyseisen varauksen alkua. 
f. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
g. Ajoneuvo on lukittava aina, kun siitä poistutaan. Ajoneuvon ovien avaus ja lukitseminen on tehtävä aina vain mobiilisovelluksen kautta. Vuokrauksen aikana autosta poistuttaessa ajoneuvon ovet on aina lukittava. Vuokrauksen päätteeksi auto on lukittava ja ajoneuvon avaimet on toimitettava ajoneuvosta löytyvän ohjeistuksen mukaiseen paikkaan. Mikäli asiakas ei palauta  ajoneuvon avaimia varauksen päättymiseen mennessä peritään asiakkaalta palveluhinnaston mukainen korvaus. 
h. Asiakas sitoutuu noudattamaan eri asiakaspalvelukanavien kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä, vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittu.
2.1 Vuokrauksen aloitus, lopetus ja lataaminen
a. Ajoneuvon varaamisen jälkeen ajoneuvon ovet ovat avattavissa vuokra-ajankohdan alkaessa. Ajoneuvon ovet voidaan avata aktiivinen varaus kohdalla avain painikkeiden avulla. Asiakas on velvollinen tutustumaan ajoneuvosta löytyvään ohjeistukseen ennen liikkeelle lähtöä. Ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan varauksen alkuun merkittynä ajankohtana ja ajoneuvo tulee olla uudelleen varattavissa varauksen loppumiseen merkittynä ajankohtana. Vuokrauksen päätteeksi auto on lukittava ja ajoneuvon avaimet on toimitettava ajoneuvosta löytyvän ohjeistuksen mukaiseen paikkaan.
b. Ladattavaa ajoneuvoa vuokratessa asiakas on velvollinen kytkemään vuokraamansa auton latauspistokkeeseen palauttaessaan sen Heimon palvelupisteeseen. Latauspisteeseen kytkemättömästä autosta veloitetaan Virhemaksu. Ohjeet latauspistokkeen kytkemisestä löytyvät jokaisesta ladattavasta ajoneuvosta. 
c. Asiakas voi ladata Heimon auton myös muilla kuin Heimon latauspisteillä. Tällöin asiakas vastaa siitä, että latauspiste soveltuu auton lataamiseen eikä vahingoita autoa. Asiakas vastaa mahdollisista latauskustannuksista. 
2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS
 
2.1 Vauriot ja vahingot
Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.
a. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit ja muut vastaavat sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet. Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton varusteet ja tarvikkeet vuokrauksen alussa ja ilmoittamaan vuokraamolle mahdollisista vioista ja puutteista.
b. Varauksen tehnyt asiakas on vuokrauksen aikana ajoneuvon haltija ja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, tietullit ja ruuhkamaksut sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät sekä siitä aiheutuvat tai perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen käsittelymaksun.
c. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukkittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus. Käsittelemistään laiminlyönneistä vuokraamo perii asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun.
d. Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat likaantumiset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
e. Mikäli asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet, hän on valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta velvollinen korvaamaan täysimääräisenä kaikki vuokraamolle avainten katoamisesta aiheutuvat kulut, mukaan lukien mahdolliset siirtokulut, seisontapäivät, lukkojen ja avainten uusimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.
f. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, hänen on palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli asiakas ei palauta avaimia, hän on velvollinen korvaamaan sekä ajoneuvon että sen varusteet täydestä arvosta.
2.2 Vakuutukset
Ajoneuvossa on normaalilaajuinen liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus. Nämä korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä. Vakuutus ei korvaa ajoneuvolle sattuneita vahinkoja, jotka asiakas on aiheuttanut huolimattomalla käsittelyllä, tuottamuksellisesti tai tahallaan. Mikäli ulkopuolinen taho aiheuttaa autolle vaurioita vuokrauksen aikana, on asiakas velvollinen toimittamaan vuokraamolle vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta.
a. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vaurio- ja vahinkohinnaston mukaisesti, jolloin yläraja on valitun omavastuun suuruinen. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan täysimääräisenä sellaiset vauriot, jotka hän on aiheuttanut ajoneuvolle huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvan seisonta-ajan asiakkaalta, kuitenkin enintään 7 vuorokauden ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman ajoneuvon kyseisen ajankohdan päiväkohtaisen vuokrahinnan mukaan. Kaikkien ajoneuvojen normaali omavastuu on 1200€. 
b. Mikäli asiakas on varaamisen yhteydessä tai ennen varauksen alkamista ottanut vapaaehtoisen lisämaksullisen palvelun omavastuun alentamiseksi, omavastuun suuruus kuvatun vahingon osalta on ilmoitettu varausvahvistuksessa tai ennen varauksen alkamista maksetun lisäpalvelun tiedoissa. Lisävakuutus on voimassa vain, mikäli se on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista ja kattaa kyseisen vahinkotyypin mukaisen tapahtuman. (lisämaksullinen oma vastuun alennus on kehitteillä oleva palvelu 9/2019)
c. Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot, kuten vauriot ajoneuvon verhoilussa, täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös, mikäli vahinkojen syynä on jokin seuraavista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, päihtyneenä ajaminen, lumivahingot, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.
 
3. VUOKRAHINNAN JA VAKUUDEN SUORITTAMINEN
a. Ajoneuvon vuokra maksetaan Heimo-mobiilisovelluksen kautta. Vuokra laskutetaan varauksen tehneen henkilön käyttäjätililleen rekisteröimältä maksukortilta. Vuokra laskutetaan varauksen päätteeksi varauksen toteutuneen keston ja ajomatkan perusteella. Sopimusasiakkaat laskutetaan jälkikäteen.
b. Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta jo maksetun ja vahvistetun varauksen vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan asiakkaalle ilman kuluja neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa sen jälkeen, kun ajoneuvo on tarkastettu. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten maksamattomien lisäpalvelujen sekä syntyneiden vahingonkorvausten määrän ennen vakuuden palauttamista. Mikäli asiakas ei aseta vuokraamon mahdollisesti määräämää vakuutta tai peru varaustaan ennen sen alkamista, vuokraamo purkaa vuokrasopimuksen ja pidättää maksetusta varausmaksusta käsittelykuluina 25 euroa ennen varausmaksun palauttamista.
c. Mikäli asiakas käyttää ajoneuvolle vuokrausvaiheessa myytäviä palveluita, kuten vetokoukkua, luvatta tai ylittää ajokilometrit ilman ilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa luvattomasta käytöstä tai ylityksestä kolminkertainen hinta.
d. Vuokraamolla on oikeus pidättää asiakkaan maksuja ja vakuuksia, mikäli asiakkaalla on aiempia maksamattomia laskuja vuokraamolle.
 
4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET
a.  Vuokraamo huolehtii siitä, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastusta.
b. Mikäli ajoneuvon nouto viivästyy vuokraamosta johtuvasta syystä eikä asiasta ole tiedotettu asiakasta riittävästi etukäteen, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.
 
5. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS
 
a. Kaikkiin mobiilisovellukssa varattaviin aikaperusteisiin varauksiin sisältyy 50 kilometriä ajo-oikeutta. 50 kilometrin ylittävät ajokilometrit laskutetaan varauksen päätteeksi mobiilisovelluksessa ilmoitetun kilometrihinnan mukaisesti (esim. 10 snt/km). Asiakas on velvollinen vuokrauksen päätteeksi kytkemään auton latauslaitteeseen ohjeiden mukaisesti riippumatta ajomatkan pituudesta.​
b. Mikäli asiakas tankkaa ajoneuvoa varauksensa aikana palautetaan asiakkaalle polttoainekustannus varauskustannuksesta vähennettynä sekä kohtuullinen maksun vähennys aiheutuneesta vaivasta.
c. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.
d. Asiakas vastaa täysimääräisesti vahingoista, jotka aiheutuvat väärän polttoaineen tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä.
 
6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT VIKATILANTEISSA TAI VAHINKOTAPAUKSISSA
a. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina vuokraamolle ja poliisille. Asiakkaan on toimitettava poliisin tekemä raportti vuokraamolle. Mikäli asiakas ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista.
b. Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä ajoneuvossa ilmenevistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.
c. Asiakkaan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus kaikista vahinkotapahtumista. Mikäli asiakas ei toimita vahinkoilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki vahingot asiakkaalta täysimääräisinä. (katso kuinka ilmoitat vahingosta)
 
7. VUOKRAAJAN VASTUU VIRHETAPAUKSISSA
a. Mikäli vuokratussa ajoneuvossa tai vuokraamon järjestelmissä ilmenee tekninen vika tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ajoneuvon vuokra-aikana, asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.
b. Asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua, mikäli vika tai virhe on niin suuri, että se estää ajoneuvon käytön vuokra-aikana kokonaan eikä vuokraamo tarjoa vaihtoehtoista ajoneuvoa asiakkaalle. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai jos vuokraamo korvaa ajoneuvon vastaavalla ajoneuvolla. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheestä tai viasta aiheutuvia kuluja eikä kuluja, jotka syntyvät, jos asiakas jatkaa matkaansa jollakin toisella kulkuneuvolla.
c. Vuokraamon korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.
 
8. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ
a. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon sopimuksen mukaisesti. Mahdollisista muutoksista palautusaikaan on aina sovittava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, veloitus määräytyy ajoneuvon mallin ja merkin mukaan.
b. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon myöhässä, häneltä veloitetaan myöhästymissakko voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokraamo ilmoittaa myös kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot poliisille.
c. Vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, vaikka asiakas palauttaisi ajoneuvon ennen sovittua aikaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan, mutta käyttämättä jääneistä lisäpalveluista, kuten ajokilometreistä, eikä käyttämättä jääneestä vuokra-ajasta.
d. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle ajoneuvossa mahdollisesti ilmenneet viat tai vauriot viimeistään palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vakuutusturvan voimassaolo päättyy ja asiakkaalta veloitetaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat lisävahingot.
e. Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu tarkastamaan ajoneuvon huolellisesti ennen liikkeellelähtöä verraten ajoneuvon kuntoa ajoneneuvokohtaiseen poikkeamalistaan mobiilisovelluksessa.  Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle ennen auton käyttöönottoa vaurioista, joita ei ole merkitty auton poikkemalistaan. (katso kuinka tarkastat poikkeamat ja ilmoitat uusista)
f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 8.b. mukaisesti, kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen.
g.  Riippumatta vuokrauksen alkuperäisestä päättymisajasta vuokrasopimuksen ja ajoneuvon haltijuuden katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan vuokrauksen alkamishetkeen saakka. Haltijana asiakas vastaa ajoneuvolle palauttamisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista, kuten virheellisestä pysäköinnistä syntyvistä maksuista. Seuraamusmaksujen välttämiseksi asiakkaalla on seuraavan vuokrauksen alkamiseen asti mahdollisuus siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo vuokrausehtojen ja -ohjeiden mukaisesti. Käytetystä lisäajasta veloitetaan erikseen ilmoitettu maksu. 
h. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti ja yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus. Vaikka ajoneuvo olisi ollut noutohetkellä virheellisesti pysäköity, ei tämä muuta asiakkaan vastuuta huolehtia oikeasta pysäköinnistä palautushetkellä.
 
9. VUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT
a. Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä varaus 2 tuntia (120 minuutta) ennen varauksen alkamisaikaa maksutta. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista pidätetään kuluina 50 % (enintään 50 euroa) vuokrauksen hinnasta. 
b. Mikäli asiakas antaa vuokraamolle virheellisiä henkilötietoja tai yrittää saada ajoneuvon haltuunsa ilman vuokraamon hyväksyntää, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan sille mahdollisesti suoritettuja maksuja.
 
10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai vuokraamo arvioi, ettei asiakas kykene noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus. Vuokraamolla on myös oikeus purkaa sopimus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei sen vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle.
 
11. MUUT EHDOT
a. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa, ja asiakkaan on oltava ajokunnossa. Asiakas on vastuussa siitä, että mahdollinen lisäkuljettajaksi varaukseen merkitty henkilö on ajokunnossa ja tällä on voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa tämän kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa. Vuokrauksen tehnyt asiakas on aina itse ajoneuvon haltija ja vastuussa kaikesta ajoneuvolla tehdyistä ja sille sattuneista asioista, huolimatta siitä, kuka ajoneuvoa ajaa.
b. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla, kun hän noutaa tai palauttaa vuokraamansa ajoneuvon. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti ja ajettu reitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa vuokra-aikana ja sen jälkeen.
c. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä. Vuokraamolla on oikeus pyytää asiakkaalta tarkentavia tietoja tämän henkilöllisyydestä ennen ajoneuvon luovuttamista.
d. Vuokraamo ylläpitää Heimo-sovelluksessa sijaitsevaa varausjärjestelmää ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.
 
12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 
Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa vuokraamon kotipaikkakunnalla Jyväskylässä.